LIGJI PER QENDREN KOMBETARE TE REGJISTRIMIT

 

LIGJI PËR QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT

 

LIGJI PER PROCEDURAT TATIMORE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

 

LIGJI PER TAKSAT VENDORE

 

LIGJI PER TREGTARET DHE SHOQERITE TREGTARE

LIGJI PER TATIMIN MBI TE ARDHURAT

 

LIGJI PER AKCIZAT

LIGJI PER KONTABILITETIN

LIGJI PER BANKAT

PER SHOQERITE E BASHKEPUNIMIT BUJQESOR

LIGJI PER INVESTIMET E HUAJA

LIGJI PER KONCESIONET

 

LIGJI PER HIDROKARBURET

 

LIGJE TE TJERA